ENGLISH LANGUAGE SCIENTIFIC ASSOCIATION


 • انجمن علمی زبان دانشگاه آزاد یزد
  About Blog
  Most recent
  Links
     ::Tags: Events
  Author: Ms.Babai
  Date: 93/09/26

   

  In English, a collocation is two or more words that go together naturally. Learning collocations is essential for making your English sound fluent and natural!

  Here are 50 common English collocations with the words big, great, large, deep, strong, and heavy.

  Click on Read more  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/09/22

  استفاده از باتري لپ تاپ يا وصل کردن به برق مستقيم؟

  اين مسئله به يک سوال اساسي براي اکثر افراد تبديل شده است. همه به دنبال اين هستند تا بدانند بهترين روش براي نگهداري و محافظت از باتري لپ تاپ چيست و براي اين سوال هم به دنبال يک جواب جامع و کلي هستند.

  از آنجايي که هر شرکت سازنده اي با ديگر شرکت‌ها در استفاده از قطعات و سرهم کردن آنها تفاوت مي کند، نمي‌توان گفت که همه آنها به يک صورت هستند. مثلا يکي از عواملي که باعث فرسودگي باتري لپ تاپ ميشود داغ شدن دستگاه است اما شايد يک کمپاني با قرار دادن يک فن خنک کننده داخل لپ تاپ اين مشکل را برطرف کرده باشد. پس اين موضوع و ديگر موارد مشابه نمي‌توانند براي همه يکسان باشند. اما يک سري استانداردها يکسانند که براي همه وجود دارند. طبق آن موارد ميتواند راه ‌کاره اي زير را پيشنهاد داد :

  بهتر است در اولين بار استفاده از باتري لپ تاپ آنرا تا انتها مصرف کنيد مجدد آن را به طور کامل شارژ کرده و استفاده کنيد و اين چرخه را چند بار تکرار کرده و بعد باتري را کنار بگذاريد .

  براي کنار گذاشتن باتري بعضي مي‌گويند که باتري بايد کاملا خالي باشد و در مقابل برخي مي گويند که بايد کاملا پر باشد اما جالب است بدانيد که طبق اطلاعاتي که يک وب سايت متخصص سخت افزار بهترين روش اين است که باتري بين ۳۰ تا ۵۰ درصد شارژ داشته باشد و بعد کنار گذاشته شود .

  بهترين دما براي قرار دادن باتري لپ تاپ درآنجابين۲۰ تا ۲۵ درجه سانتي گراد است. برخي معتقدند که بايد باتري را در يخچال قرار داد اما اين نظريه کاملا رد شده است. گرما هم به طور جدي به باتري لپ تاپ يا هر وسيله ديگر صدمه مي زند (حتي گرماي ناشي از فعاليت زياد خود لپ تاپ مي تواند خطرناک باشد). پس بهتر است در حين استفاده از لپ تاپ براي مدت طولاني مثلا زماني که مي خواهيد کارهاي گرافيکي سنگين انجام دهيد يا اينکه مي خواهيد بازي کنيد که در آن صورت لپ تاپ شما داغ خواهد شد بهتر است تا بدون باتري از لپ تاپ استفاده کنيد.

  در صورتي مي توانيد باتري را کنار بگذاريد که حداقل براي ۱ هفته نخواهيد از آن استفاده کنيد. بد نيست بدانيد اگر فقط براي چند روز بخواهيد باتري در بياوريد و مجدداً قرار دهيد، اين کار هم به دستگاه شما آسيب جدي مي زند .

  اگر لپ تاپ شما به عنوان يک PC براي شما است، در واقع اگر هر روز در حال استفاده از لپ تاپ هستيد و دستگاه شما روي ميز کارتان قرار دارد بهتر است باتري را با همان شرايطي که گفتيم کنار بگذاريد و کلا از برق مستقيم استفاده کنيد. اما نکته مهم در اين زمينه استفاده از يک UPS  يک منبع تغذيه جانبي است که قبلاززدن شارژر لپ تاپ مستقيما به برق و به عنوان واسط قرار مي گيرد و مثل باتري عمل مي کند (که اگر برق قطع شود مانع از خاموش شدن دستگاه مي شود) است. اين کار جدا از جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه شما، امنيت لازم براي ذخيره اطلاعاتتان را در لحظه قطع برق فراهم مي‌کند .

  اگر در حال استفاده از برق مستقيم هستيد باتري لپ تاپ را کنار بگذاريد. اما اگر فقط مي خواهيد تا زماني که باتري شارژ مي‌شود از دستگاه استفاده کنيد مشکلي وجود ندارد. در واقع اين نکته در مورد استفاده هاي طولاني مدت بايد رعايت شود .

  نکته مهم ديگر در اين زمينه اين است که نور صفحه را تا جايي که امکان دارد کم کنيد تا حجم کمتري از باتري مصرف شود. همچنين از برنامه‌هايي که در حال استفاده از آنها نيستيد خارج شويد.باز بودن برنامه هاي بدون استفاده به تعداد زياد به دليل درگيرکردن پردازنده لپ تاپ مصرف باتري را تا حد زيادي افزايش مي دهد.

  Source: worldit

     ::Tags: Improving
  Author: English Department
  Date: 93/09/20

  “ There are but two powers in the world, the sword and the mind. In the long run the sword is always beaten by the mind ” 
  ― Napoleon Bonaparte

   

     ::Tags: Wisdom Quotes
  Author: Mr.Khorshidi
  Date: 93/09/14


  You know the expression “more is less”? Well, this is certainly true when it comes to writing.  The simpler and clearer we write, the easier it is for others to understand what we are trying to say. Redundant phrases distract readers and cause the sentence to lose power and direction.

  What is redundancy, you might ask. Well, the act of using a word, phrase, etc., that repeats something else and is therefore unnecessary.

  The five most common types of redundancy are: the pleonasm, redundant abbreviations, intensifiers, plague words, and platitudes and cliches. Let’s take a closer look…

   

  Click on Read more  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/09/13  ::Tags: Grammer
  Author: Ms.Mosalla
  Date: 93/09/12

  Tense in English

   Active                                                                Passive

  I clean the house every day.                             The house is cleaned every day.

  I am cleaning the house now.                            The house is being cleaned now.

  I have cleaned the house.                                  The house has been cleaned.

  I have been cleaning the house.                         The house has been being cleaned.

  I cleaned the house yesterday.                           The house was cleaned yesterday.

  I was cleaning the house.                                  The house was being cleaned.

  I had cleaned the house before he came in.        The house had been cleaned before he came in.

  I had been cleaning the house.                          The house had been being cleaned before he came in.

  I will clean the house.                                       The house will be cleaned.

  I will be cleaning the house.                              The house will be being cleaned.

  I will have cleaned the house by 10.                   The house will have been cleaned by 10.

  I will have been cleaning the house for 2 hours by 10.      The house will have been being cleaned ....


  Author: Dr.Naeimi
  Date: 93/09/07

   

  You may have noticed that Thanksgiving in the United States is this Thursday. (in North America) an annual national holiday marked by religious observances and a traditional meal. The holiday commemorates a harvest festival celebrated by the Pilgrim Fathers in 1621, and is held in the US on the fourth Thursday in November.

  Thanksgiving is also celebrated in Canada but on the second Monday in October, whilst it is always held on the fourth Thursday in November in the US.

  I’d like to introduce you to some idioms connected with the symbols of Thanksgiving.

  Click on Read more


  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/09/05

  The ideals which have lighted my way, and time after time have given me new courage to face life cheerfully, have been Kindness, Beauty, and Truth 

  -- Albert Einstein

     ::Tags: wisdom quote
  Author: Mr.Khalesi
  Date: 93/09/03

  Story of The 8 Monkeys

  (This is reportedly based on an actual experiment conducted in the U.K.)

  To read the story "click on "Read more

  long.. but worth a read 


  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/09/02

   

  You will never feel free until you have freed yourself from the prison of your own false thoughts. 

  Philip Arnold


  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/27

   

  The following chart will help you determine your learning style; read the word in the left column and then find the answer that most fits you in the three columns to the right. Your answers may fall into all three columns, but one column will likely contain the most answers. The dominant column indicates your primary learning style. Knowing what kind of learner you are can help you to develop a learning  strategy.

  "click on "Read more  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/25

  Putting periods after abbreviations (or not) is a little-known difference between British English and American English.

  In American English, we always put a period after an abbreviation; it doesn’t matter whether the abbreviation is the first two letters of the word (as in Dr. for Drive) or the first and last letter (as in Dr. for Doctor).

  British writers, however, make a distinction: abbreviations that are written with the first and last letter of the word (as in Dr. for Doctor and Mr. for Mister) do not get a period.

  Here are examples of how the abbreviations differ:
  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/24


  I made an embarrassing mistake the other day. I wrote "I can't hardly believe . . ." when I should have written "I can hardly believe . . ."

  "Can't hardly" is an example of a double negative—something writing experts say you should avoid—and it also doesn't make much sense. Often double negatives mean the opposite of what you are trying to say.

  Occasionally, double negatives are useful when you want to place emphasis on something bad. I recently read a sentence in the New Scientist that referred to less unhealthy cigarettes. "Less unhealthy" is a double negative—"healthier" would be the positive descriptor but "less unhealthy" keeps the emphasis on cigarettes' dangers.

  Other examples of double negatives (and poor word choices) include

      could care less
      ain't got no
      don't need no
      don't have nothing  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/21

  In life there are times when we have to warn people about all sorts of things. We might need to warn someone to avoid taking too many risks or if they a climbing up a ladder you might warn them to be safe. We often see formal notices around us that act as warnings about dangers or warning us not to do something.

  In every language there are expressions that are used to warn people. In this post in my , I’d like to share 10 expressions we use to warn people. I’ve categorized the expressions under the different scenarios that we could find ourselves in.

  "click on "Read more

     ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/20

  The term "jigsaw" was believed to first be used around 1760 by John Spilsbury. He was a teacher in London. He wanted to produce a tool to teach his students what the country of England looked like.


  So, he came up with this idea which was to have separate wood blocks that you could fit together side by side. Each block represented a part of the country. This way his students could visualize the whole country and separate it into pieces in order to understand each part better.

  He used a jig saw to cut the blocks into unique pieces that fit together in a special way. This is how the name developed.

  This idea became popular and spread rapidly. Private companies jumped on his idea and started to develop it into other types of big pictures, such as the world map, and marketed them as educational tools and toys, until they became the jigsaw puzzles we know today.

  * Jig saw: a light portable electric saw with a vertical blade that used for cutting curves.  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/17
  "Be good, but don't waste your time to prove it to others"


  ::Tags: Wisdom Quotes
  Author: Mr.Khalesi
  Date: 93/08/15


  An eponym is a word that is formed from the name of a person. A famous example is the word sandwich, named after the Earl of Sandwich, but there are hundreds more. We seem to like this type of word association and eponyms crop up in all fields. Here are some examples:

  "click on "Read more


  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/14
   


  A variety of terms distinguish the kinds of languages and vocabularies that exist outside the mainstream of standard, formal language. Here are twelve words and phrases that denote specific ideas of language usage.

  "click on "Read more  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Bakhshi
  Date: 93/08/13


  Adverbs of Manner: Adverbs of manner provide information on how someone does something

  For example: Ali walks very carefully

   

  Adverbs of Time: Adverbs of time provide information on when something happens

  For example: We'll come to you next week

   

  Adverbs of Frequency: Adverbs of frequency provide information on how often something happens

  For example: They usually get up at eight o'clock

   

  Adverbs of Degree: Adverbs of degree provide information concerning how much of something is done

  For example: They like playing golf a lot

   

  Adverbs of Comment: Adverbs of comment provide a comment, or opinion about a situation

  For example: Fortunately, there were some sandwiches left for us  ::Tags: practice english
  Author: Ms.Babai
  Date: 93/08/09
   
  Tags
  Authors
  Archive