ENGLISH LANGUAGE SCIENTIFIC ASSOCIATION

انجمن علمی زبان دانشگاه آزاد یزد
About Blog
Most recent
Links
 
 دوستانی که تمایل به همکاری در فصلنامه پایـــــیز انجمن علمی زبان را دارند میتوانند مطالب

خود را به آدرس زیر ایمیل نمایند تا درصورت تآیید با نام شما در مجله چاپ گردد.

 

 

Elsa.Forum2013@gmail.com

 ::Tags: Events
Author: Ms.Babai
Date: 93/07/25

Be kind, for everyone you meet is fighting a hard battle

Plato::Tags: brainy quote
Author: Mr.Khalesi
Date: 93/07/20
به اطلاع دانشجویان عزیز می رسانیم کلاسهای استاد مرتضوی زاده در هفته جاری دایر می باشد.::Tags: event
Author: Ms.Barzegari
Date: 93/07/14
Author: Ms.Babai
Date: 93/07/07

نکته مهم

دانشجویانی که در ترم جاری (نیمسال اول 93-94) درس شعر ساده انگلیسی را اخذ نموده اند نیازی به خرید کتاب ندارند و از جزوه ارایه شده در کلاس استفاده خواهند کرد. ::Tags: Syllabus
Author: English Department
Date: 93/06/31

کتاب معرفی شده برای درس روشهای تدریس مهارتهای زبان

 

Teaching by Principles: An Intractive Approach to Language Pedagogy

By H. Douglas Brown

THIRD edition

نکته مهم: با توجه به موجود بودن ویرایش "دوم" در برخی کتابفروشی ها لطفا در هنگام خرید دقت نموده و صرفا ویرایش "سوم" را خریداری نمایید. ::Tags: Syllabus
Author: English Department
Date: 93/06/30

 

زمان شروع كلاس هاي گروه زبان انگليسي

شنبه 29 شهريور::Tags: Events
Author: English Department
Date: 93/06/29

 زبان و نابرابری اجتماعی

 برخی اصطلاحات ارزش بیشتری دارند و توسط افرادی استفاده می شوند که با ارزش تر از بقیه تلقی می شوند.

 دل هایمز(Dell Hymes 1973) بیان می کند که در هر مقطع زمانی انسان ها تمایل دارند که یک سری واژگان و اصطلاحات را بیش از دیگر واژگان و اصطلاحات به کار برند. فرم های زبانی که کمتر استفاده می شوند کم کم جایگاه خود را میان افراد از دست می دهند. وی بیان می دارد که هرچند افراد داوطلبانه فرم های زبانی خاصّی را به کار می برند ولی در حقیقت مجبورند که از این فرم ها استفاده کنند. یکی از مصادیق این امر انقراض زبان های بومی امریکای شمالی است. درعین حال بواس بیان می کند زبان های مختلف برابر نیستند و برخی زبان ها مثل برخی از زبان های اروپایی بر دیگر زبان ها از جهت پیچیدگی برتری دارند و دلیل از بین رفتن برخی زبان ها را هم –مثل ایندین ها- این می داند که زبانشان برایشان کم اهمّیّت بوده است.


بوردیو بیان می کند همان گونه که افراد به دنبال ارتقای سرمایه ی مادّی خود هستند به دنبال ارتقای سرمایه ی نمادین خود نیز هستند که با این سرمایه افراد می توانند اعتبار بیابندو همچنین این سرمایه می تواند به سرمایه ی مادّی بدل شود. زبان از نظر بوردیو مصداقی برای این سرمایه ی نمادین است. بعضی از اشکال زبان بیش از بقیّه ارزشمند تلقّی می شوند. مثلاً در کشورهای اروپای غربی کسانی که با زبان استاندارد سخن می گویند احتمال بیشتری دارند که به مشاغلی با حقوق بالاتری دست یابند و این به خاطر اعتباری است که لهجه های معیار دارند. راهکار بوردیو این است که آموزش همگانی به گونه ای باشد که همه لهجه ی غالب را بیاموزند. بوردیو بیشتر برای افراد حقیقی ارزش قایل می شود و هایمز برای شیوه های متفاوت حرف زدن. نظریّات دیگری نیز در رابطه با نابرابری اجتماعی در زبان وجود دارد مثلاً بیان می شود حرف زدن به شیوه ای اقتدارگرایانه باعث می شود که افراد مقبول تر و قانع کننده تر به نظر بیایند. هرچند همه ی افراد امکان بکارگیری سخنرانی اقتدارگرایانه را ندارند و فقط قشر حاکم امکان استفاده از شیوه های مقتدرانه را دارند.


اکنون به بررسی سه جنبه ای که نابرابری اجتماعی و زبان در آن با یکدیگر مرتبط هستند خواهیم پرداخت. این سه جنبه عبارتند از: کاربرد زبان در محیط های اداری و بروکراتیک، زبان و جنسیّت، زبان و اقتصاد سیاسی


زبان و نابرابری اجتماعی محیط های اداری و بروکراتیک:


در دهه ی 60 با رشد زبان شناسی انسان شناسانه و جامعه شناسی شاهد رشد توجّه به مقوله ی زبان و نابرابری اجتماعی هستیم. با ایجاد قوانین مدنی برابری سفیدپوستان و سیاه پوستان و یکی شدن مدارس شان متوجّه شدند که زبان انگلیسی ای که توسّط سیاهپوستان استفاده می شود به گونه ای برابر با زبان سفیدپوستان تلقّی نمی شود، چون متفاوت با انگلیسی معیار بود و این انگلیسی ناقص و مانع پیشرفت دانش آموزان تلقّی می شد. لابوف با این سیستم آموزشی که توسّط معلّمان سفیدپوست که آشنایی با لهجه و گفتمان سیاهان نداشتند مخلفت می کند و نظام آموزشی ای را پیشنهاد می کند که در آن با سیاهپوستان مطابق با لهجه شان برخورد شود و توسّط معلّمین سایاهپوست اداره شود. لابوف در کار خود که موضعی است علیه برخوردی که با لهجه ی سیاهپوستان می شود بیان می دارد: خصوصیّات زبانی ارزشمند و یا بی ارزش تلقّی می شوند و این باعث می شود یک سری هویّت های اجتماعی ارزشمند و یا بی ارزش شوند. وجه پنهان آن نیز این است که خصوصیّات زبانی خاصّی –در این مورد لهجه ی سیاهان- از بین بروند.

به جز لابوف افراد دیگری نیز هستند که در زمینه ی نابرابری اجتماعی حاصل از زبان که برخاسته از محیط های اداری است کار کرده اند و اغلب این کارها نیز بر روی اقلیّت های قومی بوده است که از این میان می توان به کارهای اروینگ گافمن و هارولد گارفینکل که از روش اتنو گرافی در تحقیق خود استفاده کردند و همچنین کارهای تحلیل گفتمان هارولد ساکس و گیل جفرسون اشاره کرد. گافمن و گارفینکل به دنبال آنند که افرادی که داغ ننگ خورده اند هویّت شان چگونه تعریف می شود و چگونه با ایشان در اجتماعات مختلف برخورد می شود. هرچند کار این دو در زمینه ی جامعه شناسی بوده است امّا در تحقیقات انسان شناسی نیز استفاده شده است.


تحقیقات مختلفی در این زمبنه در محیط های اداری همچون دادگاه ها، مدارس و کلینیک ها انجام شده است که همگی در یک چجیز مشترک هستند و آن این است که کاربرد زبان وسیله اصلی است که در محیط های اداری به وسیله ی آن واقعیّت های مشتریان –دانش آموزان، متّهمین در دادگاه و مریضان در بیمارستان- را تعریف می کنند و این جریان توسّط بروکراسی رخ می دهد. مثلاً در کلینیک ها، مدارس و دادگاه ها، پزشکان، معلّمین و قاضیان جریان حرف زدن را در دست می گیرند و درباره ی این که چه کسی چه زمانی صحبت کند تصمیم می گیرند. حتّی سوال و جواب کردن نیز تحت کنترل آنان است و می توانند افراد را وادار به پاسخگویی به سوالات کنند، امّا اگر خود مورد سوال قرار گیرند ضرورتی برای پاسخ گویی ندارند. کنترل موضوعات و مباحث نیز زیر نظر آنان است.همچنین می توانند گفته ها و پاسخ های افراد را تأیید و یا رد کنند.


در محیط های اداری سه نوع استراتژی که با یکدیگر در ارتباط هستند و نقش عمده ای در ایجاد نابرابری دارند مشخّص شده است: 1) کنترل نوبت 2) کنترل سوال 3) کنترل تأیید و تصویب. کنترل نوبت و کنترل سوال و جواب در تلفیق با هم در محیط های اداری نابرابری نظام مندی میان اداریّون و مردم عادی –که مشتری ادارات هستند- ایجاد می کند. در جوامعی چون امریکا این استراتژی های تولید نابرابری ریشه ای هستند. برخی می گویند تفاوت هایی که میان اداریّون و مردم عادی وجود دارد ناشی از تخصّصی شدن دانش و مشاغل است و چنین چیزی در جامعه ی مدرن ناگزیر است.برخی این تفاوت ها را ناشی از افزایش قدرت و اختیارات طبقات حرفه ای –پزشکان، وکلا و معلّمین- می دانند که از کنترل خارج شده است.

 در محیط های اداری سه نوع استراتژی که با یکدیگر در ارتباط هستند و نقش عمده ای در ایجاد نابرابری دارند مشخّص شده است: 1) کنترل نوبت 2) کنترل سوال 3) کنترل تأیید و تصویب. کنترل نوبت و کنترل سوال و جواب در تلفیق با هم در محیط های اداری نابرابری نظام مندی میان اداریّون و مردم عادی –که مشتری ادارات هستند- ایجاد می کند. در جوامعی چون امریکا این استراتژی های تولید نابرابری ریشه ای هستند. برخی می گویند تفاوت هایی که میان اداریّون و مردم عادی وجود دارد ناشی لز تخصّصی شدن دانش و مشاغل است و چنین چیزی در جامعه ی مدرن ناگزیر است.برخی این تفاوت ها را ناشی از افزایش قدرت و اختیارات طبقات حرفه ای –پزشکان، وکلا و معلّمین- می دانند که از کنترل خارج شده است.


در سطح بعدی تولید نابرابری کنترل تأیید و تصویب قرار دارد که کنترلی است که برخی از افراد را پایین تر از بقیّه قرار می دهد. مثلاً همه ی دانش آموزان در بدو ورود به کلاس با یکدیگر برابرند امّا در طیّ کلاس برخی بیش از بقیّه از سوی معلّمین تأیید می شوند و اعتبار بیشتری می یابند و این خود باعث تمایز میان دانش آموزان می شود.مشخّص شده است که اقلّیّت های قومی در مصاحبه های شغلی، دفاعیه های قضایی و به عنوان بیماران پزشکی تجربه های مشابهی را داشته اند.

این سه استراتژی که برای ایجاد نابرابری در محیط های اداری بیان شد مفاهیمی انتزاعی در ایجاد نابرابری هستند و قدرتی بالقوّه در ایجاد نابرابری دارند. این امکان وجود دارد که این استراتژی ها در همه ی الگوهای فرهنگی و در هر موقعیّتی به ایجاد تمایز و نابرابری میان افراد بیانجامد. در عما به نظر می رسد که زبان شناسی اجتماعی بیشتر به ظرفیّت این استراتژی ها در ایجاد نابرابری توجّه می کند تا به نتایج فرهنگی و ایدئولوژیک کاربرد این استراتژی ها؛ ولی انسان شناسی فرهنگی بیشتر به نتایج فرهنگی کاربرد این استراتژی ها و کارهای فوکو توجّه می کند.


جنسیّت، نابرابری و زبان:

مباحث مربوط به جنسیّت و زبان بعد از جنبش های آزادی خواهانه ی زنان در دهه ی 70 در علوم اجتماعی مطرح شدند و بر تغییر موقعیّت پایین تر زنان نسبت به مردان امریکایی متمرکز بودند. از همان اوایل این جنبش ها نقش برجسته ای برای زبان قایل شدند. به همین جهت این مباحث به سرعت جایگاه خود را در زبان شناسی با کارهای رابین لاکوف باز کزدند. این انتقادات با تکیه بر این که نابرابری میان زنان و مردان با این عقیده که زنان پست تر از مردان اند به وجود آمده است. این عقیده باعث عدم دستیابی زنان به پست های سیاسی و موقعیّت های شغلی و باعث نقش فرمانبرداری زنان از مردان در خانواده شده است.

زبان از چند جهت در گفتمان فمینیستی مطرح است: 1) ساختار معنایی و زبانی زنان را حذف و کم رنگ می کند. مانند اصطلاحاتی که زنان را از نظر جنسی پست نشان می دهد، همچون: هرزه، فاحشه و ضمایری که زنان را حذف می کنند مانند به کارگیری he, his, him برای زنان و مردان. 2) این ایده وجود دارد که زبان زنان کم قدرت تر از زبان مردان سات. لاکوف بیان می کند که زنان در سخنان خود مؤدّب تر از مردانند. این بیقدرتی زنان شامل سکوت در زبان زنان نیز می شود. 3)به نظر می رسد سخنان زنان در مکالمات بی فایده تر از مردان تلقّی می شود و این را می توان از اینجا که زنان در صحبت هایشان بیش از مردان کلامشان قطع می شود مشاهده کرد. هرچند این موارد دلایل کافی برای بیان نابرابری زبانی میان زنان و مردان نیستند امّا از منابع نابرابری تلقّی می شوند.

انسان شناسی فمینیستی بیان می کند که محیط های کلامی جنسیّت بندی شده باعث محرومیّت کلامی زنان می شود. این محرومیّت زنان بیش تر در زمینه های سیاسی مشهود است. جنبه های مختلفی در خروج زنان از محیط های کلامی وجود دارد و یکی از مهم ترین هایشان بی ارزش نگاشتن سخنان زنان است و همچنین زنان در این گونه محیط ها بیش تر ساکت اند. زنان بیش تر در محیط های خانوادگی و خصوصی صحبت می کنند. از آنجایی که زنان از دستیابی به محیط های عمومی محرومند سخنان و عقایدشان نیز بی اهمّیّت تلقّی می شود و از دست یابی به ژانرهای کلامی که با خود احترام و پرستیژ می آورند نیز محروم می شوند. در سال های اخیر این تفکّر پیش آمده است که دیدگاه زنان با دیدگاه مردان –که در محیط های عمومی تسّط دارد- متفاوت و در تشاد و مقابله با آن است.

این دیدگاه از 1980 مورد نقد و تجدید نظر قرار گرفته است. در این زمینه فمینیست ها بیشتر دیدگاهی جامعه شناسانه اتّخاذ کرده اند تا انسان شناسانه و برای این مورد که زنان از فعّالیّت های عمومی بازمانده انداستثنائاتی قایل شده اند مثل فعّالیّت زنان در محیط های کاری که در آن زنان در محیط های عمومی ظاهر می شوند. بیان می کنند که زنان در زمینه های سیاسی نیز فعّالیّت کرده اند و در جریانات اصلاح طلبانه ی قرن بیستم در امریکا دخیل بوده اند.

جنسیّت نیز دوباره مفهوم سازی شده است. دوگانگی مفاهیم زن و مرد و وجود تعاریف مشخّص برای زن باعث شده است مفهوم زن ثابت و قطعی فرض شود و نتوانسته است تأثیر زنان در ساختن هویّت خود را در نظر بگیرد. در حال حاضر شاهد بروز دیدگاه هایی نسبت به جنسیّت هستیم که عملکردهای جنسیّت را زودگذر و ناپایدار می دانند. همچنین می توان به مورد ذکرشده فرضیّاتی را افزود که روابط میان جنس sex و جنسیّت gender را رد می کنند و در این زمینه به کسانی که از نظر زیستی مذکّرند و رفتارهای زنانه از خود بروز می دهند اشاره می شود.

در مقام قیاس میان زبان و نابرابری جنسیّتی و نابرابری در محیط های اداری شاخص هایی در زمینه ی تحقیقات جنسیّت مشخّص می شوند. نخست آن که تحقیقات جنسیّتی بر روی یک جنبه از هویّت اجتماعی تأکید دارند تا بر مجموعه ای از پیچیدگی های نهادی. دوم تحقیقات جنسیّتی در زمینه ی زبان و نابرابری اجتماعی کلّ جامعه را به عنوان قلمرویی برای نابرابری در نظر گرفته اند تا این که بر روی محیطی متشکّل از پیچیدگی های نهادی بپردازند. سوم تحقیقات مربوط به جنسیّت این ایده را گسترش دادند که کاربرد شیوه های گوناگون زبانی می تواند پایه ای برای نابرابری باشد. این تحقیقات این ایده را چه از جهت نظری و چه از جهت تجربی توسعه دادند. در نهایت تحقیقات مرتبط با زبان و نابرابری جنسیّتی نقش مهمّی در گسترش این ایدئولوژی داشتند که ارزیابی منفی از زبان و سخنان زنان عامل بنیادین در ساکت کردن آنان است. مثل ساکت کردن زنان از طریق بی توجّهی به سخنان شان به این خاطر که بی قدرت تلقّی می شوند. ساکت کردنشان از طریق کاربرد استراتژی های رعایت نوبت در سخن گفتن که مشارکت زنان را کم می کند و ساکت کردن زنان از طریق ممانعت کردن از سخن گفتن شان در محیط های عمومی که همگی از ارزیابی منفی نسبت به سخنان زنان ناشی می شود.

زبان و اقتصاد سیاسی:
دیدگاه دیگری که به زبان و نابرابری اجتماعی می پردازد روابط اقتصادی را پایه ای برای نابرابری در زبان می داند. این دیدگاه بیان می کند افرادی که از نظر اقتصادی بهره ی چندانی ندارند منزلت پایین تری دارند و همین طور افرادی که بهره ی اقتصادی بیش تری دارند از منزلت بالاتری برخوردارند. در نتیجه افراد بهره مند می توانند روابط متقابل خود را گسترش دهند و افراد بی بهره روابط شان کم می شود. استفاده ی زبانی این افراد اعتبار خود را از دست می دهد تا جایی که ممکن است زبانشان منسوخ شود.

آندره فرانک، ایمانوئل والرشتاین و اریک ولف بیان می کنند که نظام سرمایه داری اقتصادی جهان در پنج قرن اخیر ظهور کرده است و ریشه در کشورهای اروپایی دارد که به دنبال استثمار دیگر نقاط جهان هستند. در این نظام ثروت از مناطق پیرامون به مرکز –که کشورهای اروپایی است- سرریز می شود و باعث ثروتمند شدن کشورهای مرکز و فقیر شدن پیرامون می شود. این نابرابری اقتصادی با جنبه های دیگری چون منزلت زبانی در ارتباط است و در این راه استفاده از زبان های اروپایی در سطح جهان گسترش و زبان های غیر اروپایی محدود می شوند. این مدل مرکز پیرامون در رابطه با درون هر کشور نیز حاکم است و هرچند دارایی ها در کشورهای پیرامون به سمت مرکز کشور سرازیر می شوند امّا همچنان این دارایی ها از این مراکز به کشورهای مرکز انتقال می یابند.در این راه سخنگویان مناطق مرکزی هر کشور از وجهه و پایگاه بالاتری نسبت به سخنگویان مناطق پیرامونی برخوردار می شوند و زبانشان به عنوان زبان رسمی شناخته می شود.

تحقیقات زبان شناسی که توسّط انسان شناسان بر مبنای دیدگاه اقتصاد سیاسی شکل گرفته است –همچون کارهای سوزان گل، وولارد و...- چه از لحاظ روش شناسی و چه از لحاظ نظری متأثّر از کارهای جان گامپر و ویلیام لابوف است. تحقیقات سوزان گل در زمینه ی دوزبانه هایی که در اوبروارت اتریش ساکن اند نشان داده است که در میان اقلیّت مجار به مرور زمان این افراد بیش تر به زبان آلمانی روی می آورند و زبان مجارستانی میانشان منسوخ می شود. در زمان این تحقیق مردان مجاری که در این منطقه زندگی می کردند از محیط های کشاورزی به کار در کارخانه ها روی می آوردند. گل بیان می کند که این امر کم کم موجب منسوخ شدن زبان مجارستانی در میان این افراد شده است.

در تمامی تحقیقاتی که انجام گرفته است، حکومت مرکزی به عنوان مهم ترین واحد سیاسی- اقتصادی انگاشته شده است و در این مطالعات فعّالیّت های کارخانه ای به عنوان فعّالیّت حاکم و فعّالیّت های کشاورزی به عنوان فعّالیّت حاشیه ای در نظر گرفته می شود و زبان حاکم در محیط های شهری صنعتی اعتبار می یابد و زبان حاکم در محیط های روستایی کشاورزی کم کم اعتبار خود را ازدست می دهد. در مجموع پایگاه اقتصادی- سیاسی یک گروه اولویّت های زبانی و کدهای زبانی انتخاب شده توسّط گروه را تعیین می کند و نابرابری در زبان ریشه در نابرابری اقتصادی دارد.

این دیدگاه از چند جهت با دو دیدگاه قبلی متفاوت است. این دیدگاه اوّلین دیدگاه در سطح کلان اجتماعی در زبان شناسی انسان شناسی است و شامل کلّ یک ملّت می شود. همچنین در سطح تحلیلی تأکید بر روی کدهای زبانی است که منجر به نابرابری می شوند. درحالی که در نظریّات قبلی سخن گویان در جریان صحبت کردن در ژانرهای زبانی تحت سلطه بودند و از ژانرها دور می افتادند. این نظریّه در نظر ندارد بیان کند ژانرهای زبانی در ازبین رفتن زبان ها تأثیر ندارند، بلکه صرفاً تأکید نظریّه بر کدهای زبانی است.

نتیجه گیری:

در مرکز زبان و نابرابری اجتماعی ایده ی ترجیح برخی مشخّصات زبانی بر دیگر مشخّصات قرار دارد. این ترجیح که با متن اجتماعی و هویّت اجتماعی در ارتباط است؛ خود با گونه های سخن گفتن نیز در ارتباط است. گونه های سخن گفتن نیز خود شامل ترجیح برخی ایدئولوژی ها و شیوه های تفکّر بر دیگر ایدئولوژی ها می شود. تئوری های بحث شده به دنبال یافتن دلایل این گونه ترجیح ها و نابرابری هاست. این نظریّات هرکدام بر یک بخش از پایه های نابرابری اجتماعی تمرکز دارند و هرکدام بر جنبه ای از زبان که منجر به نابرابری می شود تأکید دارند و دلایل مختلفی را برای نابرابری بیان می کنند. در تمام این نظریّات این گونه بیان می شود که گونه های زبانی مرتبط با بخش حاکم گسترش پیدا می کنند و گونه های زبانی بخش های حاشیه ای اجتماعی از بین می روند و کنار گذاشته می شوند.

در عین حال هر یک از این نظریّات بر بخش های مختلفی از زندگی اجتماعی که پایه ای برای نابرابری اجتماعی هستند تأکید می کنند: نقش های اداری، هویّت های جنسیّتی و موقعیّت های اقتصادی. همچنین بر جنبه های مختلفی از زبان به عنوان پایه ی نابرابری تأکید دارند: بر نوبت گیری در سخن گفتن، ژانرهای مباحثه و کدهای زبانی.

با این حال این نظریّات چندان با یکدیگر اختلاف ندارند و همگی بیان می کنند که گونه های زبانی افراد و گروه های حاشیه ای حتّی زمانی که بیان می شوند نادیده انگاشته می شوند، ارزشی برایشان گذاشته نمی شود و در ارتباط با جریان ساخت واقعیّات اجتماعی قرار نمی گیرند.

ممکن است که انسان ها خود به دنبال ایجاد تفاوت میان خود و رفتارهای نمادین خود باشند به شکلی که منجر به ایجاد نابرابری اجتماعی شود. اگر چنین باشد نابرابری امری ساخته شده است و امری طبیعی نیست و می توان در مقابل جریان نابرابری ایستادگی کرد. در این راه تحلیل شیوه های زبانی که منجر به نابرابری می شوند می تواند خود به عنوان راهی برای مقابله و ایستادگی در مقابل این نابرابری تلقّی شوند.

مرجع:انسان شناسی و فرهنگ::Tags: improving
Author: Dr.Naeimi
Date: 93/06/26

Meeting old friends (2)

 

A: It’s nice to see you again. Have you changed jobs?

B: No. I’ve been visiting relatives.

A: That’s nice. Where?

B: I went to visit an uncle of mine in San Francisco.

 

It’s nice to see you again: خوشحالم دوباره ميبينمت

Have you changed jobs?:  شغلت را عوض كردي؟

نكته: ساختار جمله ماضي نقلي است.

relatives: اقوام

I’ve been visiting relatives: به ديدن اقوام رفته بودم

That’s nice. Where?: چه خوب. كجا؟

uncle: عمو، دايي، شوهر خاله، شوهر عمه

I went to visit an uncle of mine in San Francisco:

به ديدن يكي از دايي هايم (عموهايم) در سانفرانسيسكو رفته بودم.

نكته: سانفرانسيسكو نام شهر و بندر زيبايي است در ايالت كالفرنياي آمريكا در نزديكي اقيانوس آرام. اين شهر در زلزله و آتش سوزي  بزرگ سال 1906 تقريبا به كلي ويران و مجددا بازسازي شد. شهرچيني ها، زندان آلكاتراز و پل معروف گلدن گيت در اين شهر قرار دارد.

 ::Tags: easy english
Author: English Department
Date: 93/06/19::Tags: sentences
Author: Ms.Mosalla
Date: 93/06/05

Sometimes, a glass will slop by “one” drop

گاهی با یک قطره لیوانی لبریز می شود.

Sometimes, a hearth will break by “one” disaffection

گاهی با یک بی مهری دلی می شکند.

Sometimes, A person will break by “one” word

گاهی با یک کلمه يك انسان نابود می شود.

Be careful about some “ones

مراقب بعضی "یک ها" باشیم.

Although they are nothing, they are every thing

در حالی که ناچیزند، همه چیزند..::Tags: sentences
Author: Ms.Mosalla
Date: 93/06/01

عکس نوشته های زیبا به زبان انگلیسی::Tags: pic
Author: Ms.Mosalla
Date: 93/05/29

Meeting old friends (1)

 

A: I haven’t seen you for ages. You haven’t been sick, have you?

B: No. I’ve been in England for the past month.

A: How nice. Where were you exactly?

B: Manchester. I got back yesterday.

 

meeting old friends: ديدن دوستان قديمي

age: سال، عصر

seen: قسمت سوم فعل به معني ديدن

I haven’t seen you for ages:  مدت هاست نديدمت

نكته: اين يك اصطلاح زيبا و اندكي مبالغه اي است براي زماني كه دوستي را بعد از مدت ها مي بينيد. 

been:  قسمت سوم فعل به معني بودن

You haven’t been sick, have you?:  نكنه بيمار بودي؟ بيمار كه نبودي؟

the past month: ماه گذشته

I’ve been in England for the past month: ماه گذشته در انگلستان بوده ام

How nice: چه خوب

exactly: دقيقا

Where were you exactly? دقيقا كجا بودي

Manchester: منچستر

نكته: شهر منچستر در شمال غربي انگلستان كه مركز امور مالي و تجاري منطقه هم هست.

 I got back yesterday: ديروز برگشتم::Tags: easy english
Author: English Department
Date: 93/05/28
چگونه کودک را با زبان دوم روبرو کنیم؟


بعضی از بچه های کشور ما چه آن ها که در داخل کشور زندگی می کنند و چه آن هایی که به کشورهای دیگر کوچ کرده اند، عمدتاً با دو و گاهی با بیش  از دو زبان مواجه اند. مثلا کودکانی که زبان مادری آن ها ترکی است و زبان رسمی کشور فارسی ، در داخل کشور باید دو زبان بیاموزند و در صورت هجرت به خارج از کشور، گاهی باید سه زبان مختلف را یاد بگیرند.


این کودکان عمدتا زبان دوم را یا به طور همزمان با زبان اول و یا در توالی هم می آموزند. یادگیری دو زبان به طور همزمان ، زمانی است که کودکی از همان بدو تولد، به طور هم عرض بیش از یک زبان می آموزد. یادگیری دو زبان در توالی هم ، زمانی اتفاق می افتد که کودک ابتدا زبان مادری را در خانه می آموزد و در سال های بعد زبان دوم را یاد می گیرد که این سال ها می تواند از سن چهار تا شش سالگی باشد. در هر دو مورد مهم ترین مطلب آن است که بدانیم چگونه کودک را با زبان دوم روبرو کنیم.
 
یادگیری زبان دوم همزمان با زبان اول


 وقتی کودک دو زبان را به طور همزمان می آموزد، به احتمال قوی کلماتی از زبان اول را با کلماتی از زبان دوم در هم می آمیزد تا جمله های ترکیبی بسازد.مثلا کودک شما از مدرسه انگلیسی زبان به خانه می آید و با هیجان خاصی می گوید:" ما امروز از طرف اسکول (مدرسه) به یک زوو(باغ وحش) رفتیم. بعضی از والدین هم تحت تاثیر این جو قرار گرفته، با کودک خود به همان زبان ترکیبی سخن می گویند که البته به نفع یادگیری کودکان نیست.


وقتی کودکی هم زمان دو زبان می آموزد، هر قدر که والدینش مرز دو زبان را بیشتر رعایت کنند برای او سودمند خواهد بود؛ مثلا یکی از آن ها با او فقط به زبان فارسی حرف بزند و دیگری به زبان دیگر.یا پدر و مادر هر دو با او به زبان مادری خود حرف بزنند و آموزش زبان دوم را به عهده مربی او ، مدرسه یا مهد کودک بگذارند.


 برخلاف نگرانی والدین ِ کودکان دو زبانی ، این کودکان بدون هیچ مشکل یا صرف زمانی بیش از اندازه ی معمول ، در هر دو زبان ( یا حتی بیشتر از دو زبان) مهارت لازم را به دست خواهند آورد. در حقیقت کودکان دو یا سه زبانی از چند لحاظ بر آن هایی که با یک زبان بزرگ می شوند ، برترند؛ مطالعات متعددی نشان داده است که کودکانی که به طور هم زمان چند زبان می آموزند، در امتحانات رسمی واژگان ، درصدهای بالاتری می گیرند و برخی مهارت های زبان شناسی را زودتر از بچه های یک زبانی به دست می آورند.  با یادگیری زبان های بیشتر بچه ها قادر خواهند بود با افراد بیشتری از فرهنگ های گوناگون ارتباط برقرار کنند. با مسئله وجود تفاوت فرهنگ ها آشنایی داشته باشند و نظریات مردم دیگر را با همدلی بیشتر بشنوند و هرگز کسی رابه خاطر داشتن فرهنگ  یا لهجه ی متفاوت مورد تمسخرقرار نمی دهند که زیبایی این هنر در همین جاست!


به طور کلی کودکی که دو زبان را به طور هم زمان می آموزد، در فاصله سنین پنج تا هفت سالگی هر دو زبان را در حد عالی درک می کند و روش جمله سازی ، اختلاف صداها و کلمه های هم معنی هر دو زبان را یاد می گیرد. البته به شرطی که کودک با هر دو زبان به یک اندازه برخورد داشته باشد و هر دو را به طور برابر تجربه کند.


یادگیری دو زبان به طور پی در پی


در این مورد کودکان زبان اول را در خانه می آموزند و سپس در مهد کودک یا در مدرسه زبان دوم را یاد می گیرند. وقتی کودکی بعد از سن سه سالگی یادگیری زبان دوم را آغاز می کند، از دسته دوم به حساب می آید.
شیوه پی در پی یادگیری دو زبان، تحت تاثیر چندین عامل است:


عامل اول سن کودک است. مطالعات نشان داده که بچه هایی که بعد از آغاز دوران بلوغ و سنین سیزده- چهارده سالگی شروع به یادگیری زبان دوم می کنند ، تقریبا هرگز با الگویی که کودکان بومی سخن می گویند ، حرف نخواهند زد. در حالی که بچه هایی که قبل از سن نوجوانی آموزش زبان دوم را شروع کرده اند، برای یادگیری کامل هر دو زبان آماده ترند.


فاکتورهای دیگری که بر یادگیری و رشد زبان بچه های دو زبانی تاثیر دارند شامل: انگیزه، درک نیاز کاربرد زبان ، داشتن خواهر وبرادرانی که در خانه با آن زبان سخن می گویند، فعالیت اجتماعی والدین و غیره می باشد.


زمان یادگیری زبان دوم نسبت به یادگیری زبان اول می تواند بر رشد هر دو زبان اثر بگذارد. اگر کودکی در زمان یادگیری زبان دوم ، زبان اولش کامل تر باشد ، ممکن است زبان دوم را آسان  تر و بدون دخالت در سرعت یادگیری و استفاده از زبان اول بیاموزد.


آخرین عامل بر یادگیری رشد زبان کودکانی که زبان ها را پی در پی یاد می گیرند ، میزان احترام یا اهمیتی است که برای هر دو زبان قائلند. متأسفانه بعضی از بچه ها یادگیری زبان دوم را به بهای بی اهمیت جلوه دادن ادامه یادگیری یا حفظ آموخته های زبان اول در مقایسه با زبان دوم، تجربه می کنند.  زبان اول نوعاً بیانگر فرهنگ و آداب و رسوم خانواده است. کاهش اهمیت زبان خانه ، باعث بی ارزش و بی اهمیت شمردن خانواده و فرهنگ خانواده می شود که این بی تردید اشتباه بزرگی است.
 
یادگیری و رشد دو زبان و نقش پدر و مادر


 اگر شما در اندیشه آن هستید که کودکتان بیش از یک زبان بیاموزد، چند نکته کلیدی زیر را به خاطر بسپارید؛  اگر می خواهید که کودک دو یا چند زبان را هم زمان بیاموزد، ابتدا تصمیم بگیرید که کدام یک از شما والدین یا افراد خانواده با او به چه زبانی حرف بزنید. هر چه قدر مرز بین دو زبان را واضح تر و دقیق تر نشان دهید، کودک آن ها را آسان تر خواهد آموخت.


اگر کودک زبان را از هم کلاسی ها و یا هم بازی هایش می آموزد، فکر نکنید که شما هم باید در آموزش زبان دوم دخالت کنید اما اگر کودک شما زبان دوم را در شرایط کلاس درس می آموزد و به سبک فعال تری از یادگیری نیاز دارد، روش های آموزشی معلمان را جست و جو کنید و بر اساس آن به او کمک کنید تا دچار دوگانگی نشود.


یادگیری بیش از یک زبان کودک شما را با هیچ مشکلی در یادگیری زبان ها مواجه نمی کند. او در یادگیری زبان ها سرعتی کمتر از سایر بچه ها نخواهد داشت و این وظیفه بر دوش او سنگین تر از معمول نیز نخواهد بود.


در ضمن دانستن بیش از یک زبان فرصت هایی فراهم می کند که بچه ها برای مطالعه ، کتاب ها و منابع بیشتری در اختیار داشته باشند و از خواندن به زبان های مختلف لذت ببرند.

 

منبع:سايت تبيان::Tags: Reasons for learning English
Author: English Department
Date: 93/05/28
ثبت نام بدون آزمون رشته هاي كارشناسي از روز سه شنبه مورخ 21/05/93 آغاز خواهد شد. دكتر علوي فاضل با اعلام اين خبر به روابط عمومي مركز آزمون گفت: ثبت نام براي مقاطع كارشناسي پيوسته و ناپيوسته از صبح روز سه شنبه مورخ 21/5/93 آغاز خواهد شد و تا شنبه مورخ 01/06/93 ادامه خواهد داشت. هر داوطلب مي‌تواند با مراجعه به سايت مركز آزمون به آدرس www.azmoon.org و با تهيه كارت اعتباري، رشته محل‌هاي مورد نظر خود را انتخاب و ثبت نام كند.

::Tags: events
Author: English Department
Date: 93/05/20

Special Greetings (4)

 

A: Have a nice weekend!

B: Thanks. You too!

A: Do you have any plans?

B: Well, my family’s away and I can’t afford to do much. What about you?

A: Oh, I haven’t decided what I’m going to do yet.

 

weekend: تعطيلي آخر هفته

Have a nice weekend!:  تعطيلي آخر هفته خوبي داشته باشي

Do you have any plans? آيا برنامه اي (براي گذراندن تعطيلي آخر هفته) داري؟

afford: استطاعت مالي داشتن

My family’s away: خانواده ام اينجا نيستند

can’t afford: don’t have enough money: پول كافي نداشتن

I can’t afford to do much: پول ندارم كار زيادي انجام دهم

decide:تصميم گرفتن

yet: هنوز

I haven’t decided what I’m going to do yet:

 هنوز تصميم نگرفتم چيكار كنم

 

نكته: كلمه yet معمولا در جملات منفي و سوالي استفاده ميشود.

He has not arrived yet: مثال: هنوز نيامده است

Haven’t you worn your new clothes yet? او هنوز لباس جديدت را نپوشيدي؟ ::Tags: easy english
Author: English Department
Date: 93/05/18

Special Greetings (3)

 

A: Have a nice Thanksgiving!

B: Same to you!

A: Are you going anywhere?

B: I thought about going to my sister’s. How about you?

A: Oh, I’ll probably just stay home.

 

happy: merry: شاد، خوشبخت، مبارك

Thanksgiving ‌:  جشن شكرگزاري  

نكته: در آمريكا هشت تعطيلي (جشن) رسمي وجود دارد از جمله كريسماس (دسامبر)، روز شكرگزاري (نوامبر)، روز سال نو (ژانويه)  و روز يادبود (مي). علاوه بر اين، تعطيلي هاي ايالتي يا محلي بسياري نيز وجود دارد. روز شكرگزاري در پایان فصل درو و براي تشكر از نعمت هاي خدا، دارايي ها و سلامتي برگزار مي شود و مردم برای شام بوقلمون صرف میکنند.

Have a nice Thanksgiving!: روز شكرگزاري خوبي داشته باشيد    

Same to you!: شما هم همينطور

Are you going anywhere?: Have you got any plans?:

 آيا قراره جايي بري؟ آيا برنامه اي (براي گذراندن تعطيلات) داري؟

thought: (past form of think) فكر كردم

I thought about going to my sister’s: به اين فكر بودم به خانه خواهرم بروم    

How about you?: شما چطور؟

probably: احتمالا

stay: اقامت، اقامت كردن

just: فقط

I’ll probably just stay home: احتمالا فقط در خانه بمانم::Tags: easy english
Author: English Department
Date: 93/05/11::Tags: Idioms
Author: Mr.Khorshidi
Date: 93/05/05::Tags: About life
Author: Mr.Khorshidi
Date: 93/04/31

There's nothing worse than not being able to fall asleep at night. You toss and turn, fluffing one pillow and then another. Blankets on, blankets off. Window open, window closed. Nothing seems to be right. Thoughts about the previous day and the impending dawn tumble through your head, swirling around, popping up, flitting away - teasing you and flirting with your subconscious.

Exasperated, you give up on sleep and open up your laptop to check Facebook, or pull up the latest round of Candy Crush on your phone, hoping the mind-numbing scrolling will finally hypnotize you into sleep.

But what if these LED screens are exactly what's keeping you awake?

Several articles have reported on the effects of LED backlit screens and their emission of a certain blue-light wavelength on melatonin levels, an essential hormone that makes you drowsy and kicks in your sleep cycle. Melatonin is released naturally at the onset of darkness, preparing your body for rest, and then continuously throughout the night as part of your natural circadian rhythm - your body's daily biological clock. However, melatonin can be partially curbed by exposure to light, and the abnormally bright glow of backlit computer screens seems to be especially disruptive to its release. Suppression of melatonin then has the opposite effects, increasing alertness and arousal, and even altering REM sleep patterns when you finally do nod off.

To test this phenomenon, researchers measured melatonin levels in college students after having them sit in front of either an LED backlit or non-LED computer screen at night for a number of hours (1). Although melatonin did rise naturally over the course of the experiment in all participants, it rose much less steeply and with a delay in those exposed to the LED screens. EEG recordings of brain activity in the frontal cortex indicating slow-wave sleep patterns were also suppressed in the LED-viewing participants. Curiously though, self-reports of sleepiness increased throughout the night in both groups (not surprising), but did not differ between the two screen groups. Thus, even though the LED group had lower melatonin levels, indicating they might have more difficulty falling asleep, they did not feel any more awake. However, researchers also had participants complete a series of attention and memory tasks during the study on their respective computers, on which the LED group performed significantly better, presumably reflecting their increased alertness and arousal, despite not objectively experiencing it.

In a similar study, a separate group of researchers sat students down in front of an LED screen from the hours of 11pm-1am (not too unusual an occurrence), but this time they also equipped them with specialized goggles that either ramped up or down the amount of blue light they received (2). Melatonin levels were reduced by almost 50% in the blue goggle condition, which amplified the target blue-light wavelength, but were down only 7% in the pure LED condition after two hours of exposure, and not at all after one hour. Thus, it seems the brightness of the light and the length of time spent staring at it significantly affects the impact on melatonin levels.

But maybe it's not the screen you're looking at itself; maybe it's what's on the screen that's the problem. Several studies have reported an increase in stress levels induced by late-night texting, which can trigger insomnia and disrupt sleep patterns. A preliminary study from University of Texas Pan-American reported higher stress levels and poorer sleep in students who texted or went online within two hours before going to bed. Another report stated similar findings when it came to active screen behaviors, like emailing or playing a video game, but no difficulties in those who just watched a movie on their laptops. Thus, the problem may be more linked to the type of activity you use your computer for, with active screen behaviors causing higher arousal rates before bed.

Either way, when it comes to your night-time routine, you might do better with the age-old adage of reading a boring book or counting sheep to help you fall asleep instead of checking your email one last time.::Tags: Tip of the Day
Author: Mr.Khorshidi
Date: 93/04/25
 
Tags
Authors
Archive